การกู้ยืมเพื่อสร้างบ้าน

 เอกสารทีผู้กู้ยืมต้องจัดเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน                             จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน                                  จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายสถานที่ปลูกสร้าง                        จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน        จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาใบขออนุญาตก่อสร้าง                  
จำนวน 1 ชุด
8. รายการประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ)      
จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : กรณีที่มีผู้กู้ร่วมใช้เอกสารเหมือนกัน

*** หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ยื่นขออนุญาตเซ็นต์รับรองสำเนาทุกแผ่น

 

Visitors: 139,847